Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese www.fittide.cz, www.fittideacademy.cz a www.fittideoriginal.cz (dále jen „Fit Tide“) provozovaných společností Fit Tide s.r.o., IČ 05266548, se sídlem Praha – Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00(dále jen „Provozovatel“).

 1. Registrace

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Uživatel Fit Tide (dále jen „Uživatel“) získá registrací na Fit Tide přístup k těm částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny.
  2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na Fit Tide, stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na Fit Tide měnit.
  3. Registrace se vztahuje na všechny Fit Tide stránky současně, tj. registrací získá Uživatel přístup ke všem internetovým stránkám Fit Tide v rozsahu, ve kterém jsou podmíněny registrací.
  4. Registrací dává Uživatel souhlas Fit Tide ke zpracování osobních údajů. Fit Tide prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 00069092.

III. Soukromí

Uživatel je vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Fit Tide zveřejní a pomocí nastavení soukromí může určit, jakým způsobem budou sdíleny. Kromě toho :

 1. K obsahu chráněnému právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví), výslovně uděluje Fit Tide následující oprávnění : uděluje Fit Tide nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího duševnímu vlastnictví, který zveřejní na Fit Tide, to vše v souladu s nastavením soukromí na profilu Uživatele. Tato licence k duševnímu vlastnictví končí, jakmile svůj obsah podléhající duševnímu vlastnictví Uživatel odstraní ze svého účtu.
  2. Jestliže Uživatel obsah podléhající duševnímu vlastnictví odstraní, bude odstraněn obdobným způsobem i ze stránek Fit Tide.
  3. Pokud Uživatel publikuje obsah nebo informace s použitím nastavení Veřejné, znamená to, že povoluje všem,včetně osob mimo Fit Tide, přístup k těmto informacím, jejich použití a jejich spojení s Uživatelem.
 2. Bezpečnost

Z důvodu zajištění bezpečnosti vyplývají z registrace Uživateli následující povinnosti :

 1. Uživatel neposkytne na Fit Tide falešné osobní informace a ani bez povolení nevytvoří účet pro někoho jiného.
  2. Uživatel nebude vytvářet více než jeden osobní účet.
  3. Svůj osobní účet Uživatel nepoužije ke komerčnímu obohacení.
  4. Uživatel nebude používat Fit Tide, pokud je mu méně než 16 let.
  5. Uživatel bude své kontaktní informace a údaje na profilu udržovat přesné a aktuální.
  6. Uživatel nebudete na Fit Tide zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
  7. Uživatel nebude šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele Fit Tide.
 2. Výživové a tréninkové plány

Fit Tide poskytuje výživové a tréninkové plány. Výživové a tréninkové plány jsou sestavené certifikovanými výživovými poradci a trénery na základě dotazníku vyplněného Uživatelem.

 1. Uživatel se zavazuje vyplnit dotazník pro tvorbu výživového a tréninkového plánu pravdivě a dle aktuálních údajů.
  2. Na základě vyplněného dotazníku bude Uživateli vygenerován plán na míru do 24 hod. od připsání platby na účet Fit Tide.
  3. Ve výjimečných případech si Fit Tide vyhrazuje právo plán nevygenerovat. V takovém případě bude Uživatel informován na email zadaný při registraci.
  4. Uživatel se zavazuje neužívat tréninkový ani výživový plán bez porady s lékařem.
  5. Uživatel užívá tréninkový a výživový plán na vlastní zodpovědnost.
 2. Platební podmínky

Společnost Fit Tide s.r.o. příjímá platby za služby bankovním převodem a prostřednictvím služby ePlatba.

 1. Při volbě platby bankovním převodem, budou Uživateli platební údaje zaslány emailem.
  2. Při využití služby ePlatba bude Uživatel přesměrován na internetové bankovnictví jeho banky. Uživatel prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
  Citlivé vstupní údaje, které Uživatel zadá do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
  3. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s cenou služeb a zboží poskytovaných Fit Tide a odesláním platby tyto akceptuje.

VII. Reklamační podmínky

V případě, že služba, která byla Uživateli poskytnuta, má vady, je Uživatel oprávněn obrátit se s reklamací služby na Fit Tide .

 1. Fit Tide se zavazuje reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů, vyřídit. O všech krocích v rámci vyřízení reklamace bude Fit Tide Uživatele informovat prostřednictvím emailu zadaného při registraci.
  2. V případě, že se tak nestane a případný spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na řešení subjektu určenému pro mimosoudní spotřebitelské spory, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – Odd. ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

VII. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Fit Tide mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
  2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Fit Tide pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Fit Tide či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Fit Tide či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Fit Tide pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno, buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.
  3. Užití autorských děl publikovaných na Fit Tide v hromadných sdělovacích prostředcích, včetně užití pro zpravodajské účely, je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.

VIII. Informace o reklamě

Uživateli mohou být na Fit Tide zobrazovány reklamy či jiný placený obsah.

 1. Uživatel povoluje Fit Tide použít své jméno, profilovou fotku, obsah a informace ve spojení s komerčním, sponzorovaným nebo souvisejícím obsahem, který Fit Tide poskytuje nebo zprostředkovává.
  2. Fit Tide neposkytne obsah Uživatele ani informace inzerentům bez souhlasu Uživatele.
  3. Uživatel si je vědom toho, že Fit Tide nemůže ve všech případech identifikovat placené služby a komunikaci jako takové.

VIV. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek provozovaných společností Fit Tide s.r.o. . Informaci o takovéto změně bude publikovat na internetových stránkách Fit Tide nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.
  2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz internetových stránek Fit Tide, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
  3. Provozovatel provozuje internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
  4. V případě, že internetové stránky Fit Tide obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

Fit Tide s.r.o.